Mittauksia

Tällä sivulla julkaisemme mittaustuloksia mm. vedenkorkeudesta ja näkösyvyydestä Läämingissä ja Horonjärvessä.

Vedenkorkeus

Horonjärvi ja Lääminki ovat säännösteltyjä järviä, joiden vesipintojen korkeuksia säännöstellään lankkupatojen avulla. Säännöstelyluvan omistaa ja patojen juoksutuksia säätelee paikallisista maanomistajista koostuva yhteisö Horon- ja Lääminginjärven järjestely-yhtiö. Säännöstelyluvan ehdot määrittävät kummallekin järvelle vedenpinnan alimman sallitun korkeuden. Horonjärvellä vedenpintaa sallitaan alennettavan keväisin ja syksyisin. Läämingillä vedenpinta pyritään pitämään vakiona ympäri vuoden. Kuvaajista voidaan havaita, että kuivina kesinä vesipinnan korkeus jää lupaehtojen salliman alarajan alapuolelle. Sinä aikana, kun mittaustuloksia on kerätty (2019-2023), Horonjärven pinnan korkeus on jäänyt heinäkuun aikana aina alemmaksi kuin lupaehdot sallisivat.   

Kuvaajat on päivitetty viimeksi 28.9.2023.

Näkösyvyys

Veden näkösyvyyttä mittaamalla voidaan arvioida veden sameutta. Näkösyvyydellä tarkoitetaan sitä syvyyttä veden pinnasta mitattuna, jossa valkoinen halkaisijaltaan 30-senttinen levy juuri ja juuri häviää havaitsijan näkyvistä. Mittaus suoritetaan veneestä käsin Secchi-levyn eli valkolevyn avulla. Levy lasketaan veteen narun varassa. Kun levy katoaa havaitsijan näkyvistä, mittaustulos luetaan narun pituudesta. 

Mittaustuloksista voidaan havaita, että Horonjärven vesi on sameampaa kuin Läämingin. Läämingin vesi on parhaimmillaan niin kirkasta, että noin 180-190 cm syvyydessä oleva pohja näkyy. Horonjärven paras tulos on mitattu vuoden 2022 lokakuun lopun hoitokalastuksen yhteydessä, jolloin näkösyvyys oli 150 cm.  

Kuvaaja on päivitetty viimeksi 17.9.2023.

Veden laatu

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on tehnyt veden laadun mittauksia sekä Horonjärvellä että Läämingillä. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että rehevyystasosta kertova kokonaisfosfori on rehevien järvien tasolla. Horonjärven syvänteen pohjalla on hapettomuutta, joka on lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kesän 2023 tuloksista nähdään myös, että veden väriarvo on kasvanut, mikä johtunee siitä, että runsaslumisen talven sulamisvedet toivat humuspitoista vettä valuma-alueelta. Korkea väriarvo näkyy maallikolle veden ruskeutena.  

Klorofylli-a:n määrä mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä. Tulos on suoraan verrannollinen levämäärään ja siten järven rehevyystasoon. Horonjärven klorofylli-a -pitoisuus on erittäin rehevien järvien tasolla, ja kesällä 2023 järvellä havaittiinkin poikkeuksellisia levälauttoja. Läämingin klorofylli-a -pitoisuus on pienempi, mikä saattaa johtua siitä, että Läämingillä runsas vesikasvillisuus kuluttaa ravinteita, eikä ravinteita jää leväkasvuston käyttöön. 

Mittaustulokset ovat alla PDF-tiedostoina. Ohjeita tulosten tulkintaan löytyy mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisemasta Vesistötulosten tulkinta -opasvihkosesta