Mittauksia

Tällä sivulla julkaisemme mittaustuloksia mm. vedenkorkeudesta ja näkösyvyydestä Läämingissä ja Horonjärvessä.

Vedenkorkeus

Mittaustuloksia Horonjärven ja Läämingin vesipinnan korkeudesta on saatavilla huhtikuusta 2019 alkaen. Mittausdatan toimittaa patojen juoksutuksia säätelevä Horon- ja Lääminginjärven järjestely-yhtiö. Alaraja kuvastaa järjestely-yhtiön lupaehtojen mukaista vedenpinnan alinta sallittua korkeutta. Horonjärvellä vedenpintaa sallitaan alennettavan keväisin ja syksyisin. Läämingillä vedenpinta pyritään pitämään vakiona ympäri vuoden. Kuvaajista voidaan havaita, että kuivina kesinä vesipinnan korkeus jää lupaehtojen salliman alarajan alapuolelle.  

Kuvaajat on päivitetty viimeksi 25.9.2022.

Näkösyvyys

Veden näkösyvyyttä mittaamalla voidaan arvioida veden sameutta. Näkösyvyydellä tarkoitetaan sitä syvyyttä veden pinnasta mitattuna, jossa valkoinen halkaisijaltaan 30-senttinen levy juuri ja juuri häviää havaitsijan näkyvistä. Mittaus suoritetaan veneestä käsin Secchi-levyn eli valkolevyn avulla. Levy lasketaan veteen narun varassa. Kun levy katoaa havaitsijan näkyvistä, mittaustulos luetaan narun pituudesta. 

Mittaustuloksista voidaan havaita, että Horonjärven vesi on sameampaa kuin Läämingin. Läämingin vesi on parhaimmillaan niin kirkasta, että noin 180-190 cm syvyydessä oleva pohja näkyy. Horonjärven paras tulos on mitattu vuoden 2022 lokakuun lopun hoitokalastuksen yhteydessä, jolloin näkösyvyys oli 150 cm.  

Kuvaaja on päivitetty viimeksi 6.11.2022.

Veden laatu

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on tehnyt veden laadun mittauksia sekä Horonjärvellä että Läämingillä. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että rehevyystasosta kertova kokonaisfosfori on rehevien järvien tasolla. Horonjärven syvänteen pohjalla on hapettomuutta, mutta se ei ollut aiheuttanut merkitsevää fosforin vapautumista sedimentistä. Elokuun 2021 näytteenottohetken perustuotannon määrää kuvaava klorofylli-a -pitoisuus oli varsin kohtuullinen (12 Horo ja 11 µg/l Lääminki). Vedessä oli siis jonkin verran levätuotantoa, mutta silmille se näkyi lähinnä lievänä sameuden lisääntymisenä.

Mittaustulokset ovat alla PDF-tiedostoina. Ohjeita tulosten tulkintaan löytyy mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisemasta Vesistötulosten tulkinta -opasvihkosesta